هاست

سرور مجازی

هاستینگ

نمایندگی هاست

بهترین شعار کیفیت برتر و تضمین شده LiLVPN میباشد

Ios

آموزش استفاده از اکانت LiLVPN در Ios

Android

آموزش استفاده از اکانت LiLVPN در Android

Windows

آموزش استفاده از اکانت LiLVPN در Windows
یک ماهه

5 هزار تومان

تک کاربره
بدون افت سرعت
100% آپتایم
بدون قعطی
بدون محدودیت حجمی
بدون محدودیت سرعت
قابل استفاده تنها در ویندوز
دو ماهه

8 هزار تومان

تک کاربره
بدون افت سرعت
100% آپتایم
بدون قعطی
بدون محدودیت حجمی
بدون محدودیت سرعت
قابل استفاده تنها در ویندوز
سه ماهه

12 هزار تومان

تک کاربره
بدون افت سرعت
100% آپتایم
بدون قعطی
بدون محدودیت حجمی
بدون محدودیت سرعت
قابل استفاده تنها در ویندوز
شش ماهه

25 هزار تومان

تک کاربره
بدون افت سرعت
100% آپتایم
بدون قعطی
بدون محدودیت حجمی
بدون محدودیت سرعت
قابل استفاده تنها در ویندوز
یک ساله

50 هزار تومان

تک کاربره
بدون افت سرعت
100% آپتایم
بدون قعطی
بدون محدودیت حجمی
بدون محدودیت سرعت
قابل استفاده تنها در ویندوز
یک ماهه

8 هزار تومان

دو کاربره
بدون افت سرعت
100 % تضمینی
بدون قعطی
بدون محدودیت حجمی
بدون محدودیت سرعت
100% آپتایم
دو ماهه

12 هزار تومان

دو کاربره
بدون افت سرعت
100 % تضمینی
بدون قعطی
بدون محدودیت حجمی
بدون محدودیت سرعت
100% آپتایم
سه ماهه

20 هزار تومان

دو کاربره
بدون افت سرعت
100 % تضمینی
بدون قعطی
بدون محدودیت حجمی
بدون محدودیت سرعت
100% آپتایم
شش ماهه

35 هزار تومان

دو کاربره
بدون افت سرعت
100 % تضمینی
بدون قعطی
بدون محدودیت حجمی
بدون محدودیت سرعت
100% آپتایم
یک ساله

70 هزار تومان

دو کاربره
بدون افت سرعت
100 % تضمینی
بدون قعطی
بدون محدودیت حجمی
بدون محدودیت سرعت
100% آپتایم
یک ماهه

10 هزار تومان

سه کاربره
بدون افت سرعت
100 % تضمینی
بدون قعطی
بدون محدودیت حجمی
بدون محدودیت سرعت
100% آپتایم
دو ماهه

18 هزار تومان

سه کاربره
بدون افت سرعت
100 % تضمینی
بدون قعطی
بدون محدودیت حجمی
بدون محدودیت سرعت
100% آپتایم
سه ماهه

25 هزار تومان

سه کاربره
بدون افت سرعت
100 % تضمینی
بدون قعطی
بدون محدودیت حجمی
بدون محدودیت سرعت
100% آپتایم
شش ماهه

45 هزار تومان

سه کاربره
بدون افت سرعت
100 % تضمینی
بدون قعطی
بدون محدودیت حجمی
بدون محدودیت سرعت
100% آپتایم
یک ساله

90 هزار تومان

سه کاربره
بدون افت سرعت
100 % تضمینی
بدون قعطی
بدون محدودیت حجمی
بدون محدودیت سرعت
100% آپتایم

وضعیف سرور ها